Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami"

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami" b?dzie realizowany przez trzy organizacje pozarz?dowe z Polski, Czech i W?gier dzia?aj?ce na rzecz rodzin z ma?ymi dzie?mi.

G?ównym celem projektu jest wymiana do?wiadcze? mi?dzy tymi organizacjami w obszarze wsparcia udzielanego przez wolontariuszy rodzicom ma?ych dzieci.

Ponadto projekt zak?ada zwi?kszenie poziomu wiedzy na temat wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz promowanie dobrych praktyk realizowanych w ramach wczesnej profilaktyki

Projekt b?dzie realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje, Home-Start z Czech i Home-Start z W?gier. Wszystkie trzy organizacje zrzeszone s? w sieci organizacji Home-Start Worldwide. G?ówn? ide? powsta?ej sieci jest przygotowanie wolontariuszy, którzy sami s? rodzicami, do udzielania wsparcia i pomocy rodzinom z grupy ryzyka z ma?ymi dzie?mi (rodzicom samotnie wychowuj?cym dzieci, nastoletnim rodzicom, rodzinom wielodzietnym, rodzinom zagro?onym wykluczeniem spo?ecznym). Wi?cej informacji na temat za?o?e? programu Home-Start.

Organizacje z Czech i W?gier maj? ponad 10-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu tego typu dzia?a? (wi?cej na temat dzia?alno?ci Home-Start Czechy i Home-Start W?gry). Fundacja Dzieci Niczyje realizuje od 2010 r. program Wolontariusz w Rodzinie, który równie? opiera si? na pracy wolontariuszy na rzecz rodzin w ich naturalnym ?rodowisku.

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami" zak?ada równie? wymian? pomys?ów i zwi?kszenie wiedzy wszystkich trzech partnerów w zakresie wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz wymian? dobrych praktyk na rzecz promowania pozytywnego rodziecielstwa. W tym celu powsta?a publikacja Jak wspiera? rodziny z ma?ymi dzie?mi - przyk?ady inspiruj?cych praktyk.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja seminarium dla profesjonalistów, w czasie którego eksperci z Polski, Czech i W?gier wyst?pi? jako prelegenci. Zostanie równie? zorganizowana wizyta studyjna w Czechach dla przedstawicieli FDN.

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami" finansowany jest z dotacji przyznanej w ramach Standardowych Grantów Mi?dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (www.visegradfund.org).   

 

 

 

English version