Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Realizacja projektu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci”.

Fundacja Dzieci Niczyje w 2015 r. przyst?pi?a do realizacji projektu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci” . Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie wobec  dzieci poprzez  usprawnienie systemu przeciwdzia?ania przemocy wobec ma?ych dzieci  oraz wzmocnienie opieku?czych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagro?onych przemoc? domow?.  Projekt ma równie? na celu poszerzenie dost?pnej oferty wsparcia dla rodziców. 

Projekt z jednej strony skierowany jest do profesjonalistów pracuj?cych z rodzicami ma?ych dzieci (piel?gniarki, po?o?ne, lekarze, pracownicy socjalni, pracownicy ??obków, przedszkoli, policjanci, kuratorzy, psychologowie, cz?onkowie zespo?ów interdyscyplinarnych), w?adz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za kreowanie polityki spo?ecznej, a z drugiej strony do rodziców ma?ych dzieci z Warszawy i okolic.  

Dzia?ania planowane w projekcie to:

 

DLA PROFESJONALITÓW:

  • spotkania superwizyjne dla przedstawicieli lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia dzieci
  • przygotowanie podr?cznik na temat wdra?ania lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci
  • warsztaty ze wspó?pracy interdyscyplinarnej
  • szkolenia dla przewodnicz?cych zespo?ów interdyscyplinarnych
  • kaskadowe szkolenie „Zamiast Klapsa.”
  • ogólnopolska konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Ma?ych Dzieci”.

 

DLA RODZICÓW:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne,
  • warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych „ Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i mi?o?ci? stawia? dziecku granice” oraz „Treningu Skutecznego Rodzica wg Thomasa Gordona”. 
  • warsztaty „By? tat?”. 
  • Przygotowanie i dystrybucja „Pakietu Dobrego Rodzica”.

 

Realizacja programu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci” jest mo?liwa dzi?ki wspó?finansowaniu ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl?du na p?e?”