Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Realizacja projektu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci”.

Fundacja Dzieci Niczyje w 2015 r. przystąpiła do realizacji projektu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” . Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie wobec  dzieci poprzez  usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci  oraz wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.  Projekt ma również na celu poszerzenie dostępnej oferty wsparcia dla rodziców. 

Projekt z jednej strony skierowany jest do profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci (pielęgniarki, położne, lekarze, pracownicy socjalni, pracownicy żłobków, przedszkoli, policjanci, kuratorzy, psychologowie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych), władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za kreowanie polityki społecznej, a z drugiej strony do rodziców małych dzieci z Warszawy i okolic.  

Działania planowane w projekcie to:

 

DLA PROFESJONALITÓW:

  • spotkania superwizyjne dla przedstawicieli lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia dzieci
  • przygotowanie podręcznik na temat wdrażania lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
  • warsztaty ze współpracy interdyscyplinarnej
  • szkolenia dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych
  • kaskadowe szkolenie „Zamiast Klapsa.”
  • ogólnopolska konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”.

 

DLA RODZICÓW:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne,
  • warsztaty umiejętności wychowawczych „ Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i miłością stawiać dziecku granice” oraz „Treningu Skutecznego Rodzica wg Thomasa Gordona”. 
  • warsztaty „Być tatą”. 
  • Przygotowanie i dystrybucja „Pakietu Dobrego Rodzica”.

 

Realizacja programu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”