Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Spotkania z cyklu Wa?ne tematy dla mamy i taty

Spotkania z cyklu Wa?ne tematy dla mamy i taty

Wa?ne tematy dla mamy i taty to dwugodzinne spotkania tematyczne dla rodziców dzieci do lat 3, podczas których rodzice razem z osob? prowadz?c? szukaj? odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania dotycz?ce wybranego zagadnienia.

Spotkania odbywaj? si? w poniedzia?ki (wyj?tkiem s? spotkania dla ojców) w siedzibie FDN przy ulicy Walecznych 59 w godz. 17:00-19:00.

Udzia? w nich jest bezp?atny.

 

Spotkania maj? charakter otwarty, jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie swojego uczestnictwa.

Zapisy rozpoczynaj? si? na tydzie? przed dat? spotkania. Zg?oszenia przyjmowane s? pod numerem telefonu 22 616 16 69.  

 

W tej edycji planujemy nast?puj?ce spotkania:

 

Niegrzeczny maluch - jak wyznacza? dziecku granice - 4 kwietnia

Przedszkolaki w sieci. Korzy?ci i zagro?enia wynikaj?ce z bycia online - 18 kwietnia

Jak budowa? poczucie warto?ci u dziecka - 9 maja

Z?o?? moja - z?o?? dziecka - 23 maja

Przygotowanie dziecka do przedszkola - 6 czerwca

Jak rozmawia? z dzieckiem na trudne tematy? - 13 czerwca

 

 

 

 

Spotkania s? organizowane w ramach projektów:

 

Projekt „To be a dad” finansowany ze ?rodków World Childhood Foundation

 

Projekt „Wzmacnianie kompetencji rodziców ma?ych dzieci zagro?onych przemoc?” finansowany ze ?rodków Miasta Sto?ecznego Warszawy