Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

V Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci

11 maja br. ju? po raz pi?ty odby?a si? w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci.

Organizatorami konferencji byli Urz?d m.st. Warszawy, Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacja Dzieci Niczyje.  

Konferencja po?wi?cona by?a problematyce profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci, w tym metodom wsparcia rodzin prze?ywaj?cych trudno?ci. Tematem przewodnim tegorocznej edycji by?o znaczenie wi?zi we wczesnej relacji opiekuna z dzieckiem, jako czynnika chroni?cego przed krzywdzeniem.

Uczestnikami konferencji by?o ponad 400 profesjonalistów dzia?aj?cych na rzecz dziecka i rodziny, w szczególno?ci lekarze, piel?gniarki, po?o?ne, pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy s?dowi, policjanci.

Program  konferencji sk?ada? si? z sesji wyk?adowych i warsztatowych. Prelegentami byli specjali?ci z Polski i zagranicy.

Na pierwszej sesji plenarnej zosta? zaprezentowany przez dr Monik? Sajkowsk? najnowszy raport dotycz?cy sytuacji ma?ych dzieci w Polsce. Ogromnym zainteresowaniem cieszy? si? wyk?ad prof. Karla H. Brischa z Niemiec, który przedstawi? znaczenie powstawania ufnej wi?zi mi?dzy rodzicem a dzieckiem, jako czynnikiem chroni?cym przed krzywdzeniem.

W czasie sesji równoleg?ych uczestnicy mieli okazj? dowiedzie? si?, w jaki sposób w wybranych krajach (Polska, W?gry) realizuje si? projekty wsparcia rodzin ma?ych dzieci przez wolontariuszy. Monika Lehocz z W?gier opowiedzia?a o wieloletnich do?wiadczeniach w udzielaniu tego typu wsparcia. Równie? do?wiadczenia Fundacji Dzieci Niczyje w tym zakresie zosta?y zaprezentowane. 

Ponadto odby?a si? sesja po?wi?cona problematyce zapobiegania krzywdzenia dzieci niepe?nosprawnych. Uj?cie socjologiczne problemu zaprezentowa?a prof. El?bieta Zakrzewska-Manterys, z kolei Justyna Podlewska przedstawi?a uj?cie prawne.

Na kolejnej sesji równoleg?ej by?a mowa o roli s?u?b medycznych w systemowej ochronie dzieci przed krzywdzeniem. Piotr Hartman podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami lekarza izby przyj?? w post?powaniu w przypadkach krzywdzenia dzieci. Marzena Roma?ska zaprezentowa?a do?wiadczenia pracownika poradni dzieci?cej.

W czasie kolejnych sesji równoleg?ych by?a mowa o przemocy psychicznej wobec dzieci. Jolanta Zmarzlik w swoim wystapieniu poruszy?a problem skutków tego rodzaju krzywdzenia, a Aneta Kwa?ny opowiedzia?a o metodach wsparcia rodzin stosuj?cych przemoc werbaln?. Ponadto zosta?a zaprezentowana i omówiona kampania spo?eczna "S?owa rani? na ca?e ?ycie". 

Paulina Bera opowiedzia?a o wparciu rodzin odbywaj?cych kar? pozbawienia wolno?ci. Monika Ciechomska w czasie tej samej sesji przedstawi?a wyzwania we wspó?pracy z rodzinami i innymi s?u?bami w profilaktyce krzywdzenia ma?ych dzieci.

Wyst?pienie dr Cezarego ?echowskiego dotyczy?o neurobiologicznych podstaw przywi?zania, a o wadze pierwszego kontaktu mi?dzy matk? a dzieckiem opowiedzia?a dr Barbara Baranowska.

Ostatnia sesja konferencji dotyczy?a kampanii edukacyjnej "Dom bez klapsa". Magdalena Kosicka zaprezentowa?a film dla rodziców Zamiast klapsa. 

W czasie konferencji zosta?a wr?czona po raz drugi nagroda im. Aliny Margolis-Edelman przyznawana za dzia?alno?? na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, w tym szczególnie w zakresie pediatrii spo?ecznej. W tym roku laureatk? nagrody zosta?a dr Joanna Radziwi?? z Fundacji ?w. Jana Jerozolimskiego. 

Poni?ej mo?na pobra? materia?y konferencyjne z opisem poszczególnych wyst?pie?. Za??czamy równie? niektóre prezentacje udost?pnione przez wyk?adowców. 

Przypominamy, ze poni?sze materia?y s? materia?ami autorskimi wyk?adowców. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) wymagaj? zgody autora prezentacji.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania