Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Warsztat By? ojcem, by? sob?

Je?eli jeste? ojcem dziecka w wieku 0-6 lat i chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej o sobie i swoim dziecku, to zapraszamy Ci? na warsztat.


Podczas spotka? b?dziemy rozmawia? o:

  • zmianach, które zachodz? w rodzinie, gdy pojawia si? dziecko
  • przyjemno?ciach i wyzwaniach zwi?zanych z ojcostwem,
  • trudnych sytuacjach byciu tat?  i jak sobie z nimi radzi?,
  • fazach rozwoju dziecka i o tym, co z tego wynika dla Ciebie jako ojca,
  • potrzebach Twoich i Twojego dziecka.

Ponadto wymienimy si? do?wiadczeniami, a to wszystko w wyj?tkowym gronie samych ojców!

 

Udzia? w spotkaniach jest bezp?atny. Prowadz?cy: Maciej Chodorek, Krzysztof Górski

 

Termin: 2 - 3  oraz 16 - 17 kwietnia 2016 (soboty i niedziele), godziny 10:00 – 16:00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro), Warszawa

 

Ojców zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w warsztacie By? ojcem, by? sob? zapraszamy do przes?ania wype?nionego formularza zg?oszeniowego na adres warsztaty@fdn.pl lub na fax nr 22 672 65 86.

 

 


Pliki do pobrania