Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich

Warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich

Warsztaty s? cyklem spotka?, podczas których rodzice mog? zdoby? wiedz? na temat rozwoju dziecka oraz umiej?tno?ci, które pozwol? im radzi? sobie w wielu nowych, a tak?e trudnych dla nich sytuacjach zwi?zanych z wychowywaniem dziecka.

Kolejne warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich odb?d? si? jesieni?. Zapraszamy do odwiedzania nowej strony fdds.pl i sprawdzania informacji na temat aktualnych rekrutacji na warsztaty.