Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

województwo śląskie

Mapa przyjaznych pokoi przesłuchań mazowieckie lubelskie podkarpackie malopolskie swietokrzyskie slaskie opolskie lodzkie podlaskie warminsko-mazurskie pomorskie kujawsko-pomorskie zachodnio-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnoslaskie

Wybierz województwo

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Jastrzębie Zdrój
ul. Wrocławska 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel: (032) 471 78 78
ppp@um.jastrzebie.pl
www.ppp.jasnet.pl

- wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
- opieka nad rodziną z małym dzieckiem
- terapia rodzinna
- konsultacje psychologiczne

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu
ul. Koszalińska 53
41-219 Sosnowiec
tel: (032) 263 30 34
pp2@sosnowiec.edu.pl
www.ppp2sosnowiec.akropolis.com.pl

- Terapia rodzin
- Szkoła dla rodziców - zajęcia doskonalące umiejętności wychowawcze
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców
- Treningi i warsztaty
- Spotkania z rodzicami dotyczące profilaktyki logopedycznej i stymulacji rozwoju poznawczego małego dziecka

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Katowice
ul. Okrzei 4
40-126 Katowice
tel: 032 258 35 12
poradniarodzinna@onet.eu

- konsultacje indywidualne z psychologiem i pedagogiem (dla mieszkańców Katowic),
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców organizowane w szkołach i przedszkolach

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrocławska 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel: 032 471 78 78
ppp@jasnet.pl
www.ppp.jasnet.pl
 
- terapia dla dzieci
- terapia rodzinna
- spotkania z rodzicami - warsztaty i treningi umiejętności wychowawczych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Jaworzno
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
tel: 032 616 28 47
ppp@jaworzno.edu.pl
www.ppp.jaworzno.edu.pl

- konsultacje indywidualne dla rodziców
- grupa wsparcia
- prelekcje, warsztaty tematyczne i doskonalące umiejętności wychowawcze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bieruń
ul. Kościelna 3
43-155 Bieruń
tel: 032 216 36 90
pppbierun@poczta.fm
www.powiatbl.pl/ppp

- porady indywidualne
- mediacje
- spotkania z rodzicami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach
ul. Okrzei 4
40-126 Katowice
tel: (032) 203-54-46
ppp5katowice@wp.pl
-diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka -  psychologiczna, logopedyczna
-analizowanie trudności rodziców w zakresie  wychowania dziecka
-poradnictwo indywidualne dla rodziców  dziecka w zakresie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka  psychologiczne i  logopedyczne
-poradnictwo indywidualne dla rodziców  dziecka w zakresie zwiększenia ich  kompetencji wychowawczych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie
Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn
tel: 033-852 24 33
cnppp@wp.pl
www.ppp.cieszyn.pl
-diagnoza rozwoju
-wskazówki do pracy z dzieckiem
-wydawanie opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju
-porady, konsultacje dotyczące rozwoju  emocjonalnego i sfery wychowania
Poradnia Psychologiczno-Perdagogiczna w Raciborzu
ul. Jana 14
47-400 Racibórz
tel: 0-32 415 35 47
pppraciborz@neostrada.pl
www.ppp-raciborz.pl
-PPP jest specjalistyczną placówką świadczącą  zintegrowane usługi
 psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne  dzieciom, młodzieży, rodzicom i  nauczycielom
-Zakres usług obejmuje działalność  diagnostyczną, terapeutyczną,
 psychoedukacyjną i profilaktyczną
-PPP jest placówką wskazaną przez Śląskiego  Kuratora Oświaty
 do diagnozowania i orzecznictwa dzieci i  młodzieży z niepełnosprawnością
 narządu wzroku, słuchu i autystycznych
-Poradnia wydaje orzeczenia:
 orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego dla dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej oraz niedostosowanej  społecznie, wymagającej stosowania
 specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
-orzeczenia o potrzebie indywidualnego   obowiązkowego rocznego
 przygotowania przedszkolnego dla dzieci,  których stan zdrowia uniemożliwia
 lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola lub oddziału
 przedszkolnego zorganizowanego w szkole  podstawowej
-orzeczenia o potrzebie indywidualnego  nauczania dla dzieci i
 młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia  lub znacznie utrudnia
 uczęszczanie do szkoły
-orzeczenia o potrzebie zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
 i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu  głębokim
-opinie o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka od chwili
 wykrycia niepełnosprawności do podjęcia  nauki w szkole  * Poradnia prowadzi także  przesiewowe badania wzroku i słuchu
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach
ul. Sokolska 26
40-086 Katowice
tel: 032/ 2599-586
sppp_centrum@wp.pl
www.sppp.aq.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna działa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Poradnia pomaga dzieciom:
-z zaburzeniami zmysłów

-z zaburzeniami mowy
-z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego
-z upośledzeniami umysłowymi,
-z dysfunkcjami narządu ruchu (w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym)
-z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi (w tym z autyzmem)
-ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i chorobami przewlekłymi
-ze specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysfunkcji OUN (w tym z zaburzeniami dyslektycznymi) -z zaburzeniami emocjonalnymi i innymi
Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży mieszkającym lub uczącym się na terenie Miasta Katowice oraz innych miast i gmin, które podpisały porozumienia z Prezydentem Miasta Katowice.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Będzinie
Krasickiego 17
42-500 Będzin
tel: 032 267 44 01 , 0 507 096 131
poradnia@ppp.bedzin.pl
www.ppp.bedzin.pl

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie prowadzona jest działalność w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka poprzez:

-diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dziecka, w tym dzieci z wadą wzroku, słuchu, autyzmem -wsparcie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej
-wyjaśnienie przyczyn i istoty  niepełnosprawności ich dziecka
-ukazywanie możliwości rozwoju dziecka w  zakresie funkcji poznawczych, percepcyjnych  i sfery   emocjonalno - społecznej
-pomoc w ramach indywidualnych lub grupowych  zajęć terapeutycznych na terenie poradni  oraz na terenie rodzinnego domu dziecka
-stymulowanie prawidłowego rozwoju   poznawczego, emocjonalno - społecznego,   funkcji percepcyjno -  motorycznych oraz   wyrównywanie zdiagnozowanych opóźnień   rozwojowych)
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry
tel: 032 285 43 67
pppptg@poczta.onet.pl
www.pppptg.republika.pl
-wywiad diagnostyczny
-obserwacja
-diagnoza psychologiczna
-porada (psychologiczna, pedagogiczna)
-terapia psychologiczna
-kierowanie na dalsza diagnozę  specjalistyczną (neurologiczną,  logopedyczną, psychiatryczną oraz na badania  genetyczne)
-wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu  rozwoju
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie
Partyzantów 21
42-300 Myszków
tel: 034 313 03 67
ppppmysz@interia.pl
www.myszkow.czt.pl
-wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej  funkcji rodziny
-terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań  dysfunkcyjnych
-udzielanie pomocy   psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup  ryzyka
-wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i  młodzieży, efektywności uczenia się,  nabywania i rozwijania  umiejętności  negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i  problemów oraz innych umiejętności z zakresu  komunikacji społecznej
  
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu
ul. 3-go Maja 91
41-800 Zabrze
tel: (032) 271-19-51
pppzabrze1@op.pl
www.pppzabrze.pl
-diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i  logopedyczna
-ocena rozwoju psychoruchowego małych dzieci  w wieku 0-3 lat
-treningi i warsztaty dla rodziców  doskonalące umiejętności wychowawcze
-coaching dla rodziców
-terapia rodzin
-konsultacje i poradnictwo ,dla rodziców
-wspomaganie rozwoju małego dziecka
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mysłowicach
Okrzei 1
41-400 Mysłowice
tel: 032 222 52 03
pppmyslowice@wp.pl
www.pppmyslowice.ovh.org
-diagnoza i terapia psychologiczna,  pedagogiczna i logopedyczna
-zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i  emocjonalno - społeczny
-konsultacje dla rodziców, porady wychowawcze  i psychoedukacyjne
-opiekę nad dzieckiem niesłyszącym i  niedosłyszącym
-dyżury konsultacyjne na terenie Poradni Zdrowia Dziecka
Fundacja Fastyga
ul. Hołdunowska 70A
43-140 Lędziny
tel: 32 216 79 17
fastyga@orange.pl
www.fas.edu.pl

-diagnoza
-konsultacje
-warsztaty
-terapia