Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Wolontariusz w Rodzinie

Opis projektu Wolontariusz w Rodzinie

Coraz wi?cej rodziców odczuwa w swoim codziennym ?yciu brak osoby, która mog?aby ich wesprze?, wys?ucha?, porozmawia? o ich trudno?ciach i podpowiedzie?, jak bawi? si? z dzieckiem, jak je piel?gnowa?, jak do niego mówi?, jak wspólnie sp?dza? z nim czas. W?a?nie z my?l? o takich rodzicach powsta? projekt Wolontariusz w Rodzinie. Jego celem jest zapewnienie m?odym rodzicom wsparcia przeszkolonego wolontariusza, który sam jest do?wiadczonym rodzicem i ma gotowo?? podzielnia si? swoim czasem i wiedz? na temat wychowania i piel?gnacji dziecka.

- Pierwsze dni i miesi?ce, kiedy pojawia si? dziecko, powoduj? rewolucj? w dotychczasowym ?yciu rodziny. Mo?na powiedzie?, ?e od tej pory zmienia si? wszystko, a ?wie?o upieczony rodzic musi znale?? odpowiedzi na tysi?ce pyta? i by? gotowy rozwi?zywa? niezliczone problemy. Dla m?odych ludzi taka sytuacja bywa przyt?aczaj?ca. Tym bardziej, ?e cz?sto nie maj? w swoim otoczeniu innych do?wiadczonych opiekunów, z których wiedzy mogliby skorzysta?  - mówi Anna ?ardecka z Fundacji Dzieci Niczyje, koordynatorka projektu.

Z pomocy wolontariusza m?oda rodzina mo?e korzysta? raz w tygodniu, przez ok. 2h. Ten czas mo?na po?wi?ci? na rozmow? o codziennych sprawach i trudno?ciach zwi?zanych z wychowaniem czy piel?gnacj? dziecka. Dodatkowo wolontariusz mo?e udzieli? informacji na temat dost?pnych ofert pomocy i wsparcia proponowanych przez lokalne organizacje i instytucje.


Kim s? wolontariusze w rodzinie?

To osoby, które same s? rodzicami i wiedz?, ?e bycie rodzicem jest pi?kne, ale równie? bardzo trudne. Gotowe s? przeznaczy? swój wolny czas na pomoc innym rodzicom i ch?tnie podziel? si? swoim do?wiadczeniem w wychowaniu i piel?gnacji dziecka. 

Wolontariusz mo?e:

  • wys?ucha? rodziców i porozmawia? o codziennych sprawach, trudno?ciach z wychowywaniem dziecka;
  • pobawi? si? wspólnie z rodzicami i z dzieckiem, w domu lub na placu zabaw;
  • wyj?? razem z rodzicem i dzieckiem na spacer lub zakupy do pobliskiego sklepu;
  • podpowiedzie? jak rozmawia? z dzieckiem i wspólnie z nim sp?dza? czas;
  • podzieli? si? swoim do?wiadczeniem dotycz?cym piel?gnacji malucha;
  • zapozna? rodziców z ofertami pomocy i wsparcia proponowanymi przez ró?ne instytucje i organizacje dost?pne w okolicy.

Pomoc wolontariusza nie polega na sprawowaniu opieki nad dzieckiem ani wykonywaniu domowych obowi?zków.

 

Przeczytaj wywiad z wolontariuszk?! Tekst znajduje si? tutaj >>

 

Do udzia?u w projekcie zapraszani s? rodzice dzieci w wieku do 3. roku ?ycia. Pierwszym etapem jest spotkanie i diagnoza potrzeb oraz trybu wspó?pracy. Udzia? w projekcie jest bezp?atny. Osoby zainteresowane udzia?em mog? znale?? wi?cej informacji tutaj >>

 

W ramach projektu Fundacja Dzieci Niczyje wspó?pracuje z Home Start International. 

 

  

 

 

 

 

 

Wolontariusz w Rodzinie to projekt, którego g?ównym celem jest wsparcie rodziców ma?ych dzieci (od 0 do 3 lat) w trudno?ciach zwi?zanych z wychowywaniem maluchów. Projekt realizowany jest w?ród rodziców z Pragi Pó?noc i Po?udnie.
Coraz wi?cej rodziców odczuwa w swoim codziennym ?yciu brak osoby, która mog?aby ich wesprze?, wys?ucha?, porozmawia? o ich trudno?ciach i podpowiedzie?, jak bawi? si? z dzieckiem, jak je piel?gnowa?, jak do niego mówi?, jak wspólnie sp?dza? z nim czas.
Je?li czujesz podobnie i potrzebujesz osoby, która mog?aby s?u?y? Ci rad? i do?wiadczeniem - dowiedz si? kim jest wolontariusz w rodzinie i jaka jest jego rola.
Wolontariusz w Rodzinie jest projektem realizowanym z powodzeniem od  lat w wielu krajach, m. in. w Anglii, we Francji, w Niemczech. W Polsce prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic – Dobry Start".
Kim s? wolontariusze w rodzinie?
To osoby, które same s? rodzicami i wiedz?, ?e bycie rodzicem jest pi?kne, ale równie? bardzo trudne. Gotowe s? przeznaczy? swój wolny czas na pomoc innym rodzicom i ch?tnie podziel? si? swoim do?wiadczeniem w wychowaniu i piel?gnacji dziecka. 
Jak wolontariusz mo?e Ci pomóc?
Wolontariusz b?dzie przychodzi? do Ciebie raz w tygodniu, na ok. 2 godziny. Przez ten czas mo?e:
wys?ucha? Ci? i porozmawia? o codziennych sprawach, trudno?ciach z wychowywaniem dziecka;
pobawi? si? wspólnie z Tob? i z Twoim dzieckiem, w domu lub na placu zabaw;
wyj?? razem z Tob? i z maluchem na spacer lub zakupy do pobliskiego sklepu;
podpowiedzie? jak rozmawia? z dzieckiem i wspólnie z nim sp?dza? czas;
podzieli? si? swoim do?wiadczeniem dotycz?cym piel?gnacji malucha;
zapozna? Ci? z ofertami pomocy i wsparcia proponowanymi przez ró?ne instytucje i organizacje dost?pne w Twoim najbli?szym otoczeniu.
Pomoc wolontariusza nie polega na sprawowaniu opieki nad dzieckiem ani wykonywaniu domowych obowi?zków.
Je?li zdecydujesz si? na udzia? w  projekcie, spotkamy si? z Tob? i wolontariuszem, aby ustali?, jak b?d? wygl?da?y Wasze spotkania oraz zobowi?zania.
Jak do??czy? do projektu?
Je?li czujesz, ?e potrzebujesz wsparcia i przyjaznej osoby, która podzieli si? z Tob? swoim do?wiadczeniem w byciu rodzicem i chcesz wzi?? udzia? w projekcie - wype?nij formularz zg?oszeniowy i prze?lij na adres wolontariusz@fdn.pl.
Twój formularz trafi do koordynatorów projektu Wolontariusz w Rodzinie, którzy skontaktuj? si? z Tob? i umówi? na rozmow? w Twoim domu. Podczas rozmowy dowiesz si? wi?cej o projekcie i przedstawisz swoje potrzeby i problemy. 
Kolejnym krokiem jest poznanie rodziny z wolontariuszem i wypracowanie wspólnej umowy, która b?dzie obowi?zywa?a podczas odwiedzin wolontariusza w Twojej rodzinie. 
Wielu rodziców potrzebuje pomocy, skorzystania z wiedzy i do?wiadczenia innych osób, szczególnie w pierwszych latach ?ycia dziecka. Nie ma prostych regu?, wed?ug których mo?na wychowa? dziecko.
Czasami rodzicielstwo okazuje si? bardzo trudnym zdaniem. Celem projektu Wolontariusz w Rodzinie jest wsparcie rodziców ma?ych dzieci w ich domowym ?rodowisku.
Wi?cej informacji znajdziesz na www.dobryrodzic.pl
W ramach projektu Fundacja Dzieci Niczyje wspó?pracuje z Home Start International. 

Bezpłatne pliki do pobrania