Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Wolontariusz w Rodzinie - opis projektu

Wolontariusz w Rodzinie to projekt, którego g?ównym celem jest wsparcie rodziców ma?ych dzieci (od 0 do 3 lat) w trudno?ciach zwi?zanych z wychowywaniem maluchów. Projekt realizowany jest w?ród rodziców zamieszkuj?cych Warszaw?.

 

Coraz wi?cej rodziców odczuwa w swoim codziennym ?yciu brak osoby, która  mog?aby ich wesprze?, wys?ucha?, porozmawia? o ich trudno?ciach i podpowiedzie?, jak bawi? si? z dzieckiem, jak je piel?gnowa?, jak do niego mówi?, jak wspólnie sp?dza? z nim czas.

Je?li czujesz podobnie i potrzebujesz osoby, która mog?aby s?u?y? Ci rad? i do?wiadczeniem - dowiedz si? kim jest wolontariusz w rodzinie i jaka jest jego rola.

Wolontariusz w Rodzinie jest projektem realizowanym z powodzeniem od  lat w wielu krajach, m. in. w Anglii, we Francji, w Niemczech. W Polsce prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic – Dobry Start".

 

Kim s? wolontariusze w rodzinie?

To osoby, które same s? rodzicami i wiedz?, ?e bycie rodzicem jest pi?kne, ale równie? bardzo trudne. Gotowe s? przeznaczy? swój wolny czas na pomoc innym rodzicom i ch?tnie podziel? si? swoim do?wiadczeniem w wychowaniu i piel?gnacji dziecka. 

Jak wolontariusz mo?e Ci pomóc?

Wolontariusz b?dzie przychodzi? do Ciebie raz w tygodniu, na ok. 2 godziny. Przez ten czas mo?e:

  • wys?ucha? Ci? i porozmawia? o codziennych sprawach, trudno?ciach z wychowywaniem dziecka;
  • pobawi? si? wspólnie z Tob? i z Twoim dzieckiem, w domu lub na placu zabaw;
  • wyj?? razem z Tob? i z maluchem na spacer lub zakupy do pobliskiego sklepu;
  • podpowiedzie? jak rozmawia? z dzieckiem i wspólnie z nim sp?dza? czas;
  • podzieli? si? swoim do?wiadczeniem dotycz?cym piel?gnacji malucha;
  • zapozna? Ci? z ofertami pomocy i wsparcia proponowanymi przez ró?ne instytucje i organizacje dost?pne w Twoim najbli?szym otoczeniu.

Pomoc wolontariusza nie polega na sprawowaniu opieki nad dzieckiem ani wykonywaniu domowych obowi?zków.

Je?li zdecydujesz si? na udzia? w  projekcie, spotkamy si? z Tob? i wolontariuszem, aby ustali?, jak b?d? wygl?da?y Wasze spotkania oraz zobowi?zania.

Jak do??czy? do projektu?

Je?li czujesz, ?e potrzebujesz wsparcia i przyjaznej osoby, która podzieli si? z Tob? swoim do?wiadczeniem w byciu rodzicem i chcesz wzi?? udzia? w projekcie - wype?nij formularz zg?oszeniowy i prze?lij na adres wolontariusz@fdn.pl.

Twój formularz trafi do koordynatorów projektu Wolontariusz w Rodzinie, którzy skontaktuj? si? z Tob? i umówi? na rozmow? w Twoim domu. Podczas rozmowy dowiesz si? wi?cej o projekcie i przedstawisz swoje potrzeby i problemy. 

Kolejnym krokiem jest poznanie rodziny z wolontariuszem i wypracowanie wspólnej umowy, która b?dzie obowi?zywa?a podczas odwiedzin wolontariusza w Twojej rodzinie. 

Wielu rodziców potrzebuje pomocy, skorzystania z wiedzy i do?wiadczenia innych osób, szczególnie w pierwszych latach ?ycia dziecka. Nie ma prostych regu?, wed?ug których mo?na wychowa? dziecko.

Czasami rodzicielstwo okazuje si? bardzo trudnym zdaniem. Celem projektu Wolontariusz w Rodzinie jest wsparcie rodziców ma?ych dzieci w ich domowym ?rodowisku.

W ramach projektu Fundacja Dzieci Niczyje wspó?pracuje z Home Start International. 

  

 

 

Pliki do pobrania